‘1 Umvundla wabona iindlovu ezili-9’ Imfumba: Nazi ukuba zingaphi izilwanyana eziya emlanjeni

Ifoto: Getty

Iqhina elihamba phambili kumajelo asekuhlaleni yi-1 Rabbit Saw 9 Elephant riddle. Usenokuba uyibonile kuFacebook, kuTwitter, okanye ku-Instagram, nabantu bebuza ukuba zingaphi na izilwanyana ezikulo lonke eli lomlambo. Funda ukuze ufunde impendulo kwaye ufunde ngakumbi malunga neqhina.Iqhina elisekwe kwilizwi lifundeka ngolu hlobo:

Umvundla omnye wabona iindlovu ezisi-9 ngelixa usiya emlanjeni. Indlovu nganye yabona iinkawu ezintathu zisiya emlanjeni. Inkawu nganye yayinopholi omnye esandleni ngasinye. Zingaphi izilwanyana eziya emlanjeni?

Abanye abantu baqala iqhina ngokuthi: Idabi leMathematics kunye nesiNgesi. Makhe sibone ukuba ngubani onokuyifumana ngokuchanekileyo.Ngaba ukulungele ukufunda impendulo yeqhina? Kuyadideka kancinci kwaye kukho iimpikiswano zezinye iindlela ezizezinye ngokuxhomekeke kwindlela eliqhina elibhalwe ngayo. Siza kubandakanya umzekelo wenguqu yeendlovu ezi-6 kamva ebalini.


Nantsi impendulo kwiLizwi

Zili-10 izilwanyana eziya emlanjeni.

(Qaphela: Ukuba umvundla ubona iindlovu ezi-6 kwaye lonke iqhina libhalwe ngokufanayo, impendulo isenokuba zizilwanyana ezili-10.)Ke le nto ihla njani? Ewe, kuqala kufuneka ukhumbule ukuba iindlovu ziliqhinga. Iqhina likhangela ukuba zingaphi izilwanyana eziya emlanjeni? kwaye iqhina alitsho ukuba iindlovu ziya emlanjeni. Kuphela ithi umvundla ubona iindlovu ngelixa usiya emlanjeni.

Ke siyazi ngokuqinisekileyo ukuba umvundla omnye uya emlanjeni, kodwa AKUKHO zindlovu zisithoba.

Emva koko siyazi ukuba yonke indlovu yabona iinkawu ezintathu zisiya emlanjeni. Yilapho izinto zidideka. Abanye abantu bacinga ukuba oku kuthetha ukuba indlovu nganye yabona iinkawu ezintathu ezahlukileyo, kodwa eneneni asixelelwanga loo nto. Uninzi lwabantu lukholelwa ekubeni sishiyekile ukubonisa ukuba iindlovu zonke zabona iinkawu ezintathu ezifanayo zisiya emlanjeni.

Inkawu nganye inesikhwenene esandleni ngasinye. Inkawu inezandla ezibini, nto leyo ethetha ukuba izikhwenene ezimbini ngenkawu. Zintathu iinkawu, zizo ke izikhwenene ezithandathu. Ngamanye amagama: 1 Umvundla + 3 iinkawu + 6 izikhwenene = 10 izilwanyana eziya emlanjeni.

Ezinye iinguqulelo zamaqhina zithi inkawu nganye iphethe intaka enye ezandleni zayo, nto leyo eya kutshintsha impendulo yokugqibela ibe ngu-7, hayi u-10.

Ezinye iinguqulelo zeli qhina zitshintsha amanani ngokupheleleyo, ke kuya kufuneka wenze izibalo kwakhona (ngendlela efanayo) ukufumana impendulo eyiyo. Umzekelo, kukho le nguqulo: Omnye umvundla wabona iindlovu ezi-6 ngelixa usiya emlanjeni. Indlovu nganye yabona iinkawu ezimbini eziya ngasemlanjeni. Yonke inkawu iphethe isikhwenene 1 ezandleni. Zingaphi izilwanyana eziya ngasemlanjeni? Impendulo yalo mntu zizilwanyana ezi-5.

Iingxoxo zinokwenziwa kwimfumba yentsusa enempendulo eyahlukileyo. Mhlawumbi ufuna ukukholelwa ukuba iindlovu nganye zibone iinkawu ezintathu ezahlukileyo, nto leyo ethetha ukuba ubuneenkawu ezingama-27 neentaka ezingama-54, zikhokelela kwizilwanyana ezingama-82. Kodwa indlela eliqhotyoshelwe ngayo iqhina kufuneka ikukhokelele ekubeni ukholelwe ukuba iindlovu zonke zibone iinkawu ezintathu ezifanayo. Ngaphandle koko ibinokuthetha into efana nendlovu nganye ibone iimfene ezintathu ezahlukeneyo. Kwakhona, ukuba sihamba nokutolikwa kweendlovu zibona iinkawu ezahlukeneyo ngendlela amagama abhalwe ngayo amaqhina okuqala, akukho ndlela yakwazi ukuba zingaphi iinkawu ezibonileyo, kuba ezinye zisenokuba zabona ezintathu zinye ngelixa ezinye zibona iinkawu ezahlukeneyo. Kukhuselekile ukufunda nje iqhina njengokuba kusithiwa kukho iinkawu ezintathu zizonke eziya emlanjeni.

Ukwenza izinto zingabhidisi ngakumbi, ezinye iinguqulelo zeli qhina zisebenzisa kwaye zijolise kuyo, kunye neenkawu eziya emlanjeni kunye nomvundla oya emlanjeni. Ifundeka ngolu hlobo:

1 Umvundla wabona iindlovu ezisi-9 ngexa usiya emlanjeni. Zonke iindlovu zabona iinkawu ezi-3 zisinga emlanjeni. Inkawu nganye yayinopholi omnye esandleni ngasinye. Zingaphi izilwanyana eziya emlanjeni?

Kule nguqulo, umntu unokuphikisa ukuba kukubuza kuphela ukuba zeziphi eziya emlanjeni, kwaye ngakulo mlambo wahlukile. Ke impendulo kumbhalo ongentla ingaphikiswa ukuba ibenye (kuphela umvundla oya emlanjeni.) Ngaphandle kokuba uphikise ukuba ukuya nokuya kuyafana, kukushiya nempendulo efanayo.

Ke kukho le nto ifanayo kodwa eyahlukileyo kancinane:

1 Umvundla wabona iindlovu ezisi-9 ngexa usiya emlanjeni. Zonke iindlovu zabona iinkawu ezi-3 zisinga emlanjeni. Inkawu nganye yayinopholi omnye esandleni ngasinye. Zingaphi izilwanyana eziya ngasemlanjeni?

Uyawubona umohluko? Endaweni yokubuza ukuba bangaphi abaya emlanjeni, ibuza ukuba bangaphi abaya emlanjeni. Omnye unokuphikisa ukuba uyahamba ukuya umlambo yenye inguqulelo yokuhamba malunga umlambo, kwaye impendulo iseyi 10. Abanye banokuthi kufuneka ubala kuphela ukuba bangaphi abaya ngasemlanjeni, wenze impendulo 9.

Ukwenza izinto zidideke ngakumbi, abanye abantu bathi iintaka azizizo izilwanyana. Kodwa oku kunjalo hayi yinyani. Nazi izikumkani ezintlanu eziphambili Izidalwa eziphilayo (ezintandathu e-U.S.): I-Monerans, Protists, Fungi, Plants, and Animals. (E-U.S., YiArchaea, iBacteria, Protists, Fungi, kunye neZilwanyana.) Iintaka zizilwanyana ngokucacileyo. Oku kubhideka kuvela kwabanye abantu abafumana iintaka ingezizo izilwanyana eziyinxalenye exutywe neentaka ezingezizo izilwanyana ezanyisayo, zona ngu yinyani. Iintaka zihlelwa ngokwenyani Njengee-Aves, hayi izilwanyana ezanyisayo (mamammalia.) Kodwa zombini izilwanyana kunye neentaka zihlelwa njengezilwanyana. Izilwanyana ziqhekeziwe iindidi ezintandathu ezisisiseko izilwanyana ezingenamqolo, iintlanzi, izilwanyana eziphila emanzini, izilwanyana ezirhubuluzayo, iintaka, izilwanyana ezanyisayo.

Oko kuyasishiya umkhondo, nangona kunjalo. Ngamafutshane, impendulo kwimfumba yentsusa njengoko ibhalwe ngama-10.