'Ibali laseMelika lokuDuduzela' Ixesha le-8 iiPremier Spoilers & Recap

Ityala lemifanekiso: Kurt Iswarienko / FXUkuchongwa: UCody Fern njengoMichael Langdon.

Ngobu busuku bekulixesha lokuqala le-8 Ibali laseMelika laseHoror: Apocalypse , eyi-crossover yexesha loku-1 (iNdlu yokubulala) kunye nexesha lesithathu (Coven). Ubuso obuninzi obuqhelekileyo bubuyile kwaye sinenqaku elipheleleyo lokuya ezantsi kwisiqendu 1, esiqhubeka nokusihlaziya njengoko iziqendu zomoya zihlala. Lumkela iziqendu ezonakalisayo njengomboniso womoya.Umboniso uvula ngo-Evan Peters njengo Mnu. UBillie Lourd ubonakala njengomncedisi wonontlalontle, uMallory, xa kungena isilumkiso se-ballistic missile. Umhle kaCoco, uBrock, odlalwa nguBilly Eichner ubukele iindaba ngokungakholelwa kwaye uCoco umcela ukuba afike kwisikhululo se-moya.Kutheni le nto jax ibulale igemma

Umnumzana Gallant ungena ekhaya kugogo wakhe osisityebi, u-Evie Gallant, kwaye uzama ukuba ahambe naye.

Abantu baqala ukuzibulala ukunqanda ukuqhushumba njengeCoco neMallory ukuya kwisikhululo seenqwelomoya. UMnu Gallant kunye nomakhulu wakhe bafika bakhwele inqwelomoya nayo. UCoco unyanzelekile ukuba ashiye uBrock njengabantu abaya kwinqwelomoya kwaye bazama ukukhwela nabo. Izitrato ziziphithiphithi kwaye u-Brock uyangxola njengoko ejonge inqwelomoya ephuma eCalifornia.Xa uMallory ejonga kwindawo yenqwelo moya, uyabona ukuba akukho mntu ubhabha inqwelomoya. Inqwelomoya ngequbuliso iyakuva ukothuka komjukujelwa obethileyo. Bonke bajonge ngefestile bothukile.

Lilizwe lethu ngoku. Jonga i-TRAILER YASEBURHULUMENTENI ye #AHSApocalypse . pic.twitter.com/p0CEtReoyU

-I-AmericanHorrorStory (@AHSFX) NgoSeptemba 5, 2018Ixesha kunye nejeniffer 90 usuku lomtshato

Umboniso uthabatha imizuzu engama-40 ngaphambi kokuba kuqhume ibhombu. Umama nonyana ogama linguTimoti babelana ngomzuzu omnandi njengoko efumanisa ukuba wamkelwe kwi-UCLA. Emva kwezilumkiso zemijukujelwa, kwavela abantu ababini benxibe iisuti ezimnyama neetayi, besithi uTimothy ukhethwe ukuba abengomnye wabasindileyo. Abazali bakhe bazama ukubacenga ukuba babathabathe bobabini oonyana babo, kodwa bayala kwaye benze isivumelwano noTimoti nje. UTimothy uphelela kwindawo ethile ebiyelweyo kwisisele, kunye nentombazana egama linguEmily. Emva kokuqhushumba kwebhombu, uTimothy uqalisa ukulila.

Kwiiveki ezimbini kamva, uTimothy noEmily basiwa kwimimandla apho kukho abanye abasindileyo njengabo. Banikwa iimpahla zokhuselo kwaye bayekwa. Aba babini bangena kwindawo enkulu evaliweyo kwaye bafumana umntu enikela ngesuti emnyama, yokukhusela kunye nemaski, ebakhokela indlela. Njengoko behamba, babona abantu ababini bebulewe, badutyulwa entloko, ngabanye bekwigiya efanayo.

Umntu obakhokelela kwindawo ekhuselekileyo nguKathy Bates, odlala iMiriam Mead. Emva kokuhlanjululwa nokususa iisuti zabo, uTimothy noEmily baziswa kuNks uWilhemina Venable, odlalwa nguSarah Paulson. Uyabazisa ukuba banyulwe ukuba babe yinxalenye yeQela eliPhezulu. UNks Venable ukwathetha ngeGrey, ngoobani abasebenzi e-Outpost. Uthi uTimothy noEmily abavumelekanga ukuba bashiye isakhiwo ngenxa yemitha. Akukho kukopisha okungagunyaziswanga kwaye uthetha ukuba iiGrey ezingagunyaziswanga ezibulewe ngaphandle zabulawa ngenxa yeso sizathu. UNks Venable ukwatsho ukuba kubhekiswa kuye njengoNkosazana Venable.

Emva kokuba uTimoti ehlambile, ubona amanani angama-666 abhalwe kufuma kwisipili sokuhlambela.

UMnu Gallant, uCoco no-Evie, bahlanganisana kwilayibrari, kunye nabanye. UMallory ngokucacileyo ngoku uyiGrey kwaye uyabakhonza. UTimothy noEmily bafika befumana umdlali odumileyo ogama linguDinah Stevens naye ukhona. Kwisidlo sangokuhlwa, uCoco uyaphazamiseka, ecaphukile kukuba akusekho kutya, ngaphandle kwezondlo abazinikiweyo. UNks Venable umbetha ebusweni njengoko abanye bejongile, kubandakanya noMiriam. UNks Venable ulumkisa ukuba benze uhlahlo-lwabiwo mali olwaneleyo lokuya kwiinyanga ezili-18. Bakwatsho ukuba imihlaba yabo ingene.

Ukhethwe: uSarah Paulson njengoNks uWilhemina Venable kunye noCordelia Foxx.

UNks Venable utyhila ukuba ezinye izithuba zigqithile kwaye zizikhundla zokugqibela ukubakho njengoluntu. Kungekudala, igumbi liyalumkisa ukuba i-radioactivity ifunyenwe, ke uMiriam uphanda umngcipheko wongcoliseko. UMnu Gallant uyasuswa etafileni, njengenye indoda egama linguStu. Bathatyathwa basiwa kwigumbi lokususa ukungcola apho bakhuculweyo phantsi, belele ze beqaqanjelwa. Baphinde baskenwe kwakhona ukuze babone ukuba akukho nto bangcolileyo ngayo emzimbeni wabo. UMnu Gallant ucocekile, ngelixa uStu engcolile. UStu udutyulwa kwangoko entloko.

UMiriam undwendwela uNkosazana Venable egumbini lakhe ukuya kuhlala. UNks Venable uxelela uMiriam ukuba ngabo bodwa ababalulekileyo kule nkampu. Bahamba bayokusela kwaye badlale amakhadi kunye. UNkosazana Venable uqhula ngendlela akuvuyela ngayo ukubona ubuso obukhathazekileyo babanye enkampini, abangakholelwa ukuba kwenzeka ntoni kubo. UMiriam ubuza uNkskz Venable ukuba iNtsebenziswano iza kucinga ntoni malunga nokuzenzela eyabo imithetho kwaye yoyikise iindwendwe. UNks Venable unyanzelisa ukuba ibe sithi kuphela, ngaphandle kwenkathalo kwihlabathi.

UNks Venable unikezela wonke umntu ngesidlo esikhethekileyo esishushu kunye noCoco uphefumlela ukutya. UNks Venable unyanzelisa iqela ukuba bonke bakule nto kunye. UMiriam unyanzelisa ukuba isitya yinkukhu, kodwa iindwendwe ziqala ukufumanisa ukuba ziyatya uStu. UNks Venable unyanzelisa ukuba bangatyi mntu. U-Evie, ngokungafaniyo nabanye, uthi akakhathali nokuba yintoni esuphini kuba imnandi.

Wonke umntu uya elayibrari kwaye indoda egama linguAndre iyalila ngokucinga ngokutya uStu. U-Emily uxelela wonke umntu ukuba athule, njengoko umculo uyekile. Ingoma enye ibidlala iiveki ezimbini kwaye intsha inamazwi athi kusasa emva kokudlala. Oku bakuthatha njengophawu lokuba bayakuhlangulwa. Kwiinyanga ezilishumi elinesibhozo kamva, kwale ngoma inye iyaqhubeka nokudlala kwaye isimo esisegumbini sibuhlungu kwaye sidiniwe.

UTimothy noEmily baqala ukuhlakulela iimvakalelo zothando omnye komnye.

UNks Venable ubhengeza ukuba akusayi kuphinda kubekho isidlo sakusasa kuba ukutya kwabo kuyancipha. Isiphithiphithi siqala ukuqhekeka etafileni. Ngequbuliso, ialam iqala ukukhwaza ukuba iperimeter yaphuliwe. Inqwelo etsalwa ngamahashe ifika kwaye umqhubi uzityhila ukuba nguMichael Langdon, inzala kaTate noVivian ukusuka kwixesha loku-1 lokuBulala iNdlu. Kwisiphelo sokugqibela sexesha 1, uMichael, njengomntwana omncinci, wabulala umntwana wakhe.

UNks Venable ubuza uMichael ukuba kutheni eze kwaye umazise ukuba kukho elinye iziko eligcwele izinto. Umvumela ukuba azi ukuba ukhona ukuvavanya wonke umntu kwaye agwebe. Kuphakathi kokuba athathe bonke kunye naye okanye bonke baya kugqiba bafe.

uqala nini u-oliver kunye nolonwabo